Historie

Historie

“Účelem literárního spolku jest seznamovati členy své i širší kruhy, maje při tom zření hlavně k okresu Blovickému, s vynikajícími plody literatury české a s  pokroky vědeckými, odbíráním a rozšiřováním dobrých spisův přispívati k tříbení vkusu literárního, podporovati takto produkci literární, a přispívati k tomu, aby vzdělanost a osvěta vnikaly v širší vrstvy.”

Tak je uveden ve stanovách účel Literárního spolku, který vznikl v květnu roku 1879 a byl základním kamenem pro vznik městské knihovny.

Zprvu sloužila knihovna jen pro členy spolku. Měla své sídlo v hostinci Panský dům, kde jim hostinský nabídl místnost. Scházeli se vždy v úterý a podle domácího a knihovního řádu si knihy půjčovali nejvíce na 14 dní. Prvním knihovníkem se stal František Raušar. Už na konci roku se knihovna stala přístupnou “k volnému užití” a po roce působení měl fond 662 svazky knih a každým rokem se rozrůstal. Ve funkci knihovníka se členové Literárního spolku střídali. V roce 1905 měla knihovna dohromady 1411 svazků knih, které četlo 179 čtenářů.

Po vydání zákona o obecních knihovnách v roce 1919 byla ustavena knihovní rada a knihovna se spojila s Lidovou knihovnou, kterou provozoval Literární spolek a knihovnou Řemeslnické besedy a v roce 1921 byla předána městu v počtu 1521 svazků knih. Byla umístěna na radnici a knihovníkem byl František Konrád.

V období druhé světové války již na počátku roku 1939 se začalo s vyřazováním knih, které neodpovídaly duchu německého režimu. Další revize a vyřazování bylo v roce 1942. Fond knihovny tím velice utrpěl.

Zřízením okresu v roce 1949 se rozšířila působnost knihovny i na okolní obce. V roce 1956 měla knihovna 8372 svazků knih a 326 registrovaných čtenářů, kteří si půjčili 8663 knihy.

V šedesátých letech sídlí knihovna v přízemí budovy staré školy a profesionální knihovnicí je paní Anna Kolářová.

V roce 1973 odchází do důchodu a po ní nastupuje Drahomíra Seidlová. Knihovna slouží pro širokou veřejnost. Navštíví ji 2245 návštěvníků. Má 263 čtenářů, z toho 80 dětí do 15 let, kteří si půjčili 11876 knih. Ve fondu je evidováno 15202 svazky knih.

Do konce roku 1981 byla knihovna zřizována Městským národním výborem v Blovicích, od začátku roku 1982 přešla pod Okresní knihovnu v Přešticích. Ke konci roku 1992 se okresní knihovna ruší a knihovna přechází pod správu města Blovice. Řízením a financováním je pověřeno Městské kulturní středisko v Lidovém domě. V roce 1992 má knihovna ve fondu 19297 svazků knih. Celkem 5975 návštěvníků si půjčí 27471 svazek knih a časopisů. Evidováno má 611 čtenářů, z toho 195 dětí. Po delší době je vybírán registrační poplatek od čtenářů, pro dospělé 30 Kč a pro děti, studenty a důchodce 10 Kč. Zároveň s knihovnou přechází pod správu města i doplňovací oddělení Okresní knihovny, které metodicky řídí a zásobuje okolní knihovny výměnnými soubory knih. Na starost má kolem 30 vesnických knihoven, kam zaváží soubory knih na výměnu a pomáhá dobrovolným knihovníkům s vedením knihoven. Knihovna sídlí již od začátku sedmdesátých let v přízemí budovy staré školy ve dvou místnostech a má ještě dva pomocné sklady, protože prostory již nestačí přibývajícímu počtu knih, ani čtenářům.

Významným rokem pro knihovnu je rok 1995, kdy se podařilo získat nové prostory pro knihovnu po okresním archivu v přízemí dolní budovy radnice. Suché a světlé 4 místnosti vyhovují knihovně a navíc je ještě spojení s doplňovacím oddělením a skladem knihovny v suterénu. Další událostí bylo započetí s automatizací knihovny. V rozpočtu knihovny se našly peníze na nákup knihovnického systému LANius a pořízení počítače s tiskárnou. Začalo se evidencí knih do počítače. Automatizace úspěšně pokračovala i v následujících letech, narušena byla stěhováním v roce 1997 do náhradních prostor v budově staré školy proti Lidovému domu.

r. 2001
 • byla dokončena první etapa automatizace a mohlo se začít půjčovat přes čárový kód
  (od 7. 2.)
r. 2002
 • knihovna pověřena regionálními funkcemi pro okolní vesnické knihovny
r. 2004
 • zakoupen další modul knihovnického programu na evidenci souborů knih pro knihovny
 • přešli jsme na novou verzi knihovnického programu Clavius
r. 2005
 • výpůjčky knih a časopisů poprvé v historii přesáhly 40 000 svazků
 • byly zpřístupněny vlastní webové stránky knihovny s On-line katalogem (www.knihovnablovice.cz)
r. 2006
 • přístup na internet je pro návštěvníky zdarma
r. 2007
 • zakoupení nového modulu našeho knihovnického systému, který umožňuje posílání emailů našim čtenářům
 • navýšení pracovního úvazku o 0,5 úvazku
r. 2008
 • v říjnu prošel úspěšně projekt na novou knihovnu nástavbou Lidového domu z peněz EU
r. 2010
 • 1. 9. 2010 slavnostní otevření knihovny v nových prostorách Lidového domu