Knihovní řád

KNIHOVNÍ  ŘÁD

Městské knihovny Blovice

I.               Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 • Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  1. výpůjční služby
  2. meziknihovní služby
  3. informační služby:
  4. ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
  5. cb) informace z oblasti veřejné zprávy,
  6. cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
  7. cd) přístup na internet
 • Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
 • Knihovna poskytuje tyto placené služby:
  1. registraci uživatelů
  2. meziknihovní služby
  3. reprografické služby

Tyto služby knihovna poskytuje  v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně     vynaložených nákladů.

 • Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 

 • Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
 • Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
 • Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel vydal Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů(EU) 2016/679. Směrnice o ochraně osobních údajů v knihovně a Poučení o ochraně osobních údajů jsou přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 • Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 • Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 • Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon).

 

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 • Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 • Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 

 • Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
  1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
  3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
  4. které by byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 

 • Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady, aby tak předešel případnému postihu při jeho vracení.
 • Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.
 • Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu.
 • Při nedodržení výpůjční lhůty je uživatel povinen zaplatit poplatky z prodlení dle platného ceníku.
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 • Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 9

Práva a povinnosti uživatelů

 

 • Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 • Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 30 dokumentů.
 • Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 • Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 • Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Pak účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Čl.10

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb.- autorský zákon.

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá  ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 11

Ztráty a náhrady

 

Uživatel je povinen nahlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a vzniklou škodu nahradit. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu. Nemůže-li knihovna dokument postrádat, je uživatel povinen nahradit škodu jiným výtiskem téhož titulu nebo fotokopií. V ostatních případech může požadovat jako náhradu jiný titul nebo finanční náhradu.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

Čl. 12

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. poplatek z prodlení:

-povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 1. vymáhání nevrácených výpůjček:

-knihovna vymáhá vrácení dokumentů upomínkami. Po čtyřech upomínkách bez                 výsledku (z nichž poslední je doporučený dopis městského úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

 1. ztráta průkazu uživatele

– za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek.

 

V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Ruší se Knihovní řád ze dne 23.10. 2002

Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.

VI. Přílohy Knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Blovicích.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

Poučení o ochraně osobních údajů v souladu s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR

Vnitřní směrnice pro Městskou knihovnu Blovice v souladu s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR

 

 

V Blovicích dne 25.5. 2018